Advokat Milica Cvijanović

Advokat Milica Cijanovic

Advokat Milica Cvijanović je srednju školu – Gimnaziju završila u Banjoj Luci, da bi diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1969. godine.

 

Pravosudni ispit je položila 1975. godine u Sarajevu. Prvo zaposlenje datira od 1968. godine u Opštini Banja Luka na radnom mjestu stručnog saradnika za pravne poslove ( Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za imovinsko pravne poslove ).

 

Od 1976. godine bila je imenovana za sudiju krivičnog odjeljenja tada Opštinskog, a danas Osnovnog suda u Banjoj Luci. Na mjestu sudije je radila do 2004. godine, kada istupa kao samostalni advokat.

 

Milica Cvijanović je u periodu od 2000. do 2004. godine obnašala funkciju šefa krivičnog odjeljenja i zamjenika predsjednika Osnovnog suda u Banjoj Luci. Bila je predavač i inicijator pravne klinike za oblast vršenja krivičnih djela od strane narkotičkih ovisnika, kao i član interdisciplinarne grupe za borbu protiv narkomanije na području bivše Jugoslavije, te je i učesnik mnogobrojnih seminara i konferencija iz oblasti organizovanog kriminaliteta, krivično pravnog reagovanja na najteže oblike krivičnih djela i maloljetničke delikvencije.

 

Oblasti prava kojim se bavi su: krivično pravo i krivični postupak, prekršajni postupak, upravno pravo i postupak, te stvarna prava i vanparnični postupak.