UGOVOR O POKLONU

UGOVOR O POKLONU

UGOVOR O POKLONU

 

Ugovor o poklonu je dvostran pravni posao, u kojem se jedna strana (poklonodavac) obavezuje da drugoj strani (poklonoprimcu) prenese određena prava svojine, odnosno neka druga prava, ili da izvrši određenu korist.

 

 

 1. Osnovne karakteristike

 

Neke od osnovnih karakteristika ovog ugovora jesu to da je isti jednostrano obavezan i dobročin. Jednostranu obavezanost čini to, da po sklapanju ovog ugovora obaveza nastaje samo na strani poklonodavca (obaveza prenosa prava predajom stvari ili obećanjem predaje stvari, kao i obaveza naknade štete),  dok dobročinost označava da poklonoprimac ne daje poklonodavcu nikakvu naknadu za ono što dobija od njega, po osnovu ugovora o poklonu.

 

 

 1. Sposobnost zaključivanja ugovora o poklonu

 

U pogledu sposobnosti za sklapanje ovakvog ugovora, poklonodavac i poklonoprimac nisu izjednačeni.

Što se tiče poklonodavca, u trenutku sklapanja ugovora, mora biti potpuno poslovno sposoban. Izuzetno, može biti djelimično poslovno sposoban, ali samo u pogledu imovine koju je stekao svojom zaradom.

Dok poklonoprimac, u trenutku sklapanja ugovora, može biti i poslovno nesposobno lice.

 

 

 1. Vrste ugovora o poklonu

 

 • Mješoviti poklon;
 • Poklon sa nalogom;
 • Nagradni poklon;
 • Poklon zasnovan na moralnoj dužnosti;
 • Poklon u opštekorisne svrhe;
 • Poklon za slučaj smrti.

 

 

 1. Bitni elementi ugovora o poklonu

 

Bitni elementi ugovora o poklonu jesu, sam predmet koji čini poklon i namjera da se poklon učini (animus donandi).

Kod predmeta poklona bitno je da je dopušten, određen ili odrediv i moguć. Ukoliko predmet ne ispunjava neke od navedenih karakteristika, ugovor o poklonu će se smatrati ništavim. Predmet mogu biti određena imovinska prava, pokretne ili nepokretne stvari, kao i neka druga prava, pravo plodouživanja, autorsko pravo i sl. Predmet može biti i oproštaj duga.

Drugi bitan element predstavlja dobročinsto, tj. namjera da se poklon učini (animus donandi), a bez ikakve naknade od strane pokonoprimca.

 

 

 1. Oporezivanje ugovora o poklonu

 

Plaćanje poreza na predmet ugovora o poklonu je regulisano Zakonom o porezu na dohodak Republike Srpske.

Prema navedenom Zakonu, porez na dohodak se plaća po stopi od 13%.

Od ovog pravila postoji izuzetak, a koji glasi da su plaćanja poreza na poklon oslobođeni nasljednici prvog nasljednog reda, kao i lica čiji poklon ne prelazi 10.000,00 KM, na godišnjem nivou.

 

 

 1. Opoziv i raskid ugovora o poklonu

 

Ugovor o poklonu je moguće raskinuti sporazumno, ali pod uslovom da nije došlo do potpunog ispunjenja obaveze iz ugovora. U slučaju potpunog ispunjenja obaveze iz ugovora, sporazumni raskid bi značio novi ugovor, sa drugačije postavljenim stranama. Sporazumni  raskid da bi proizveo pravno dejstvo, ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima.

Pored sporazumnog raskida, predviđena je mogućnost opoziva ugovora o poklonu. Razlog za opoziv ugovora o pokonu jeste gruba neblagodarnost poklonoprimca.

 

 

 1. Pravna regulacija i forma ugovora o poklonu

 

Ugovor o poklonu je regulisan Opštim građanskim zakonikom, a što ujedno predstavlja i njegovu specifičnost. Odredbe koje se odnose na ugovor o poklonu su sadržane u 18. poglavlju, od člana 938. do člana 956.

Takođe, iako nije regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, opšte odredbe ovog zakona se mogu primijeniti na ugovor o poklonu, supsidijarno.

Što se tiče forme ugovora o poklonu smatra se da ugovor mora biti ili u pismenoj formi, ili u realnoj formi, tj. da je došlo do stvarne predaje stvari. Izuzetak, od ovog pravila forme za zaključenje ugovora o poklonu, je regulisan Zakonom o notarskoj službi Republike Srpske, u članu 57, koje odredbe imaju karakter „lex specialis“ odredaba u odnosu na redovno pravilo o formi ovakvih ugovora.

Nema komentara

Napiši komentar

Komentar
Name
Email
Website