Usluge

 • Privredni sporovi

 

 • Građanski postupci

 

 • Krivični postupci

 

 • Vanparnični postupci

 

 • Upravni postupci i sporovi

 

 • Prekršajni postupci

 

 • Stečajni i likvidacioni postupci

 

 • Registracije privednih društava i udruženja građana

 

 • Registracije domaćih i stranih ulaganja

 

 • Pravni „Due dilligence“

 

 • Trgovinsko pravo

 

 • Radno pravo

 

 • Obligaciono  pravo

 

 • Porodično pravo
 • Krivično pravo

 

 • Stvarno pravo

 

 • Građansko pravo

 

 • Nasljedno pravo

 

 • Međunarodno privatno pravo

 

 • Medijacije

 

 • Promet nekretnina i dr

 

 • Pravo konkurencije